Detské oddelenie nemocnice v Považskej Bystrici
Detské oddelenie nemocnice v Považskej Bystrici
Oddelenie poskytuje komplexnú ambulantnú aj nemocničnú zdravotnú starostlivosť od 0 do dňa 19. narodenín. Prijatie zabezpečuje príjmová ambulancia, ktorá sa nachádza priamo na našom oddelení. Deti sú k nám odosielané počas pracovných dní z ambulancií všeobecných lekárov pre deti a dorast alebo z ambulancií špecialistov po odporúčaní. Po pracovnej dobe, počas víkendov a sviatkov sú deti odosielané lekárom LSPP pre deti a dorast. Po 22:00 hod. je dieťa ošetrené lekárom vykonávajúcim službu na oddelení. Individuálne zvažujeme každé rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ústavnej starostlivosti. Vždy najviac záleží od závažnosti zdravotného stavu. Keď si myslíme, že potrebnú starostlivosť bude rovnako dobre možné poskytnúť aj doma, dieťa nepríjímame ale navrhneme iný spôsob liečby: napr. liečba infekcie ambulantne, kontrola stavu, naplánovanie hospitalizácie atď.

Formy hospitalizácií:


1. Akútna hospitalizácia
   Je nevyhnutná pre zdravotné ťažkosti dieťaťa, ktoré vznikli náhle. Zdravotný stav si závažnosťou vyžaduje prijatie do ústavnej starosltivosti. Dĺžka závisí od priebehu ochorenia. Dieťa je prepustené, keď ustúpia ťažkosti a stav je stabilizovaný. V liečbe často pokračuje v domácom prostredí.

2. Plánovaná hospitalizácia

   Ide o ťažkosti, ktoré spravidla trvajú dlhší čas alebo akútne neohrozujú dieťa na zdraví. Hospitalizácia je objednávaná obvodným lekárom dieťaťa, schválená zdravotnou poisťovňou a následne je dieťa prijaté do nemocnice.

3. Krátka hospitalizácia na odsledovanie stavu, ambulantné podanie liekov, očkovacej látky, infúzií a pod.
   Individuálne je možné v prípade nutnosti odsledovania stavu, podania krátkej infúzie dieťa prijať na expektačné lôžko. Táto hospitalizácia trvá od 5 do 24 hodín.


Charta práv hospitalizovaných detí:            
      
1.  Deti majú byť prijímané do nemocnice iba vtedy, ak starostlivosť, ktorá sa vyžaduje im nemôže byť rovnako
           dobre poskytnutá doma alebo pri dennej hospitalizácii.
      2.  Deti v nemocnici majú vždy právo mať pri sebe svojich rodičov aleb ich zástupcu
      3.  Ubytovanie by malo byť poskytované všetkým rodičom a tí by mali byť podporovaní v tom, aby ho prijali.
      4.  Pre rodičov by to nemalo znamenať finančú záťaž a nemali by trpieť stratou zárobku.
      5.  Aby sa rodičia mohli podielať na opatere svojho dieťaťa, mala by byť podporovaná ich aktívna účasť.
      6.  Deti i rodičia majú právo byť informovaní spôsobom zodpovedajúcim ich veku a úrovni chápania.
      7.  Mali by byť prijaté opatrenia na zmiernenie fyzického a emočného šoku. Rodičia majú právo na informačnú
           účasť pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa starostlivosti o ich deti.
      8.  Každé dieťa má byť chránené pred zbytočnou liečbou a výskumom. Deti majú byť ošetrované spolu s
           deťmi, s ktorými majú rovnaké vývojové záujmy a nemajú byť prijímané na oddelenia dospelých.
      9.  Deti majú mať všetky podmienky na hry oddych, na vyučovanie vhodné ich veku a stavu a majú byť v
           prostredí nábytkom účelne zariadenom a stimulujúcom, ktoré má byť zostavené v súlade s ich potrebami.
      10.O deti sa má starať personála, ktorého vzdelanie a skúsenosti ho predurčujú reagovať na fyzické, emočné
           a vývojové požiadavky detí a ich rodín.
      11.Kontinuita opatery by mala byť zabezpečená tímom starajúcim sa o deti.
      12.S deťmi sa má zaobchádzať s taktom a porozumením a ich súkromie má byť rešpektované.


       (Charta práv hospitalizovaných detí bola schválená na I. európskej konferencii o hospitalizovaných deťoch v máji 1988)
© 2017 Detské oddelenie nemocnice v Považskej Bystrici | Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok INCUBEMEDIA